විමසීම් යවන්න

අපගේ නිෂ්පාදන හෝ මිල ලැයිස්තුව පිළිබඳ විමසීම් සඳහා කරුණාකර ඔබේ විද්‍යුත් තැපෑල අප වෙත එවන්න, එවිට අපි පැය 24 ක් තුළ සම්බන්ධ වන්නෙමු. අපට උෂ්ණත්ව සංවේදකය, උෂ්ණත්ව සංවේදක කේබලය, ස්ටේටර් උෂ්ණත්ව සංවේදකය, CE සමඟ දරණ උෂ්ණත්ව සංවේදකය ඇත. අධිරාජ්‍ය සංවේදකයේ මිල, උෂ්ණත්ව සංවේදක කේබලය, ස්ටේටර් උෂ්ණත්ව සංවේදකය, දරණ උෂ්ණත්ව සංවේදකය අවම නමුත් හොඳ තත්ත්වයේ ය.